محتوى الكورس


أحياء لغات الصف الأول الثانوي

المحاضرات

Lecture (1): Introduction to Biology


2023-09-08
free

Lecture 2 Carbohydrate


2023-09-17
90.00

Lecture (3) Lipids


2023-09-22
free

Lecture (4) Protein


2023-09-28
free

Lecture (5) Nucleic acid


2023-10-05
free

Lecture (6) Chemical reaction enzymes Part (1)


2023-10-14
free

Lecture (7) Enzymes Part 2


2023-10-26
free

Unit (1) Revision


2023-11-01
free

the cell theory lecture(8)


2023-11-08
free

cell structure part1 (Cell membrane - Cell wall - Nucleus) (9)Lecture


2023-11-12
free

Lecture (10) Cell structures part2


2023-11-19
free

Lecture (11) Cell structures part3


2023-11-25
free

Plant tissues - Lecture (12)


2023-12-05
free

Animal tissues


2023-12-14
free

revision 1


2023-12-26
90.00

Revision 2


2024-01-03
90.00

Revision 3


2024-01-06
90.00

Revision 4


2024-01-09
90.00

Final Revision


2024-01-09
90.00

الدعم الفني